• Toll Free: 0800110088
  • Box: 2932, Sinde Area - Mbeya Tanzania

MIRADI YA MAJI

Chitete

Ujenzi wa Tanki la kuhifadhia maji katika mji wa Chitete likiwa limekamilika

Ileje - Itumba

Ujenzi wa Tanki la kuhifadhia maji katika mji wa Itumba Isongole (Ileje) ukiwa umekamilika

Shongo - Mbalizi

Ukaguzi wa ujenzi wa njia za maji

Miradi ya kuboresha huduma ya Majisafi katika Miji Midogo

 

 

NA.

JINA LA MRADI NA MJI HUSIKA

KAZI ZILIZOPANGWA KUFANYIKA

KAZI ZILIZOFANYIKA

% UTEKELEZAJI

GHARAMA ZA MRADI

FEDHA ZILIZOTUMIKA

 

MAELEZO

1.

Uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Tuduma

i.      Kuchimba visima viwili

ii.     Kufunga pampu 5 za kusukuma maji

iii.    Kulaza mabomba ya usambazaji maji KM 9.7

iv.    Ujenzi wa matanki 2 ya maji 200 M3kila moja

v.     Ujenzi wa nyumba mbili za mashine

vi.    Kuleta umeme sehemu mbili za mashine

vii.   Kujenga vituo 10 vya kuchotea maji

viii.  Ujenzi wa matanki mawili ya kukusanyia maji 2om3 kila moja.

 

  Visima viwili Vimechimbwa na vimefanyiwa pampu test.

  Mabombayamelazwa urefu wa km 9.7

  Ujenzi wa tanki moja umefikia umekamilika kwa asilimia 100 na tenki la pili ujenzi umekamilika asilimia 100

  Nyumba za mashine zimejengwa

  Umeme umepelekwa eneo la mashine

  Vituo 10 vya kuchotea maji vimejengwa

 

100

 

 

Mradi upo kwenye hatua ya makabidhiano

2.

Uboreshajiwa huduma ya maji katika mji wa Tukuyu

ix.    Kulaza mabomba ya usambazaji maji km 10

x.     Ujenzi wa tanki la maji 220M3

  Ujenzi wa tanki upo 100%

  Bomba urefu wa km 9.695 zimelazwa.

100

 

 

Mradi upo kwenye hatua ya makabidhiano

3.

Uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Mbalizi

  i.    Kulaza mabomba ya usambazaji maji 9.22 KM

ii.    Ununuzi na ufungaji wa dira 1000

i.        Bomba urefu wa km 9.22 limelazwa

ii.        Dira 1000 zimefungwa

100

 

 

Mradi upo kwenye hatua ya makabidhiano

4.

Uboreshajiwa huduma ya maji katika mji wa Mlowo

 

i.              Kufunga pampu 1 ya kusukuma maji

ii.            Kulaza mabomba ya usambazaji maji KM 18

iii.           Ununuzi na ufungaji wa dira 200

iv.            Ujenzi wa matanki 2 ya maji 200M3

 

 

  Bomba limelazwa KM 2.733

  Pampu 1 ya kusukuma maji imefungwa

  Ujenzi wa matanki mawili umekamilika

  Ununuzi na ufungaji wa dira 200 umekamilika

100

 

 

Mradi upo kwenye hatua ya makabidhiano

5.

Uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Itumba

i.              Kuboresha Intake

ii.            Kulaza bomba urefu wa km 7.8

iii.           Ujenzi wa tanki la maji 500M3

iv.            Ufungaji wa dira 200

  Ujenzi wa tanki lenye ukubwa wa meta za ujazo500 umekamilika

  Bomba urefu wa Km 7.8 limelazwa

  Ufungaji wa 100 umekamilika

 

 

98

 

 

Mradi upo kwenye hatua ya ukamilishaji

6.

Uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Kasumulu

 

 

i.              Kuchimba kisima kimoja

ii.            Kufunga pampu za kusukuma maji

iii.           Kujenga pump house

iv.            Kulaza mabomba ya usambazaji maji KM 2

v.             Ujenzi wa tanki la maji 225M3

 

  Kisima kimechimbwa na kufanyiwa pampu test

  Pump house imejengwa

  Tank limejengwa kwa asilimia 100

  Bomba urefu wa km 2 limelazwa

  Pampu imefungwa

 

100

 

 

Mradi upo kwenye hatua ya makabidhiano

7.

Uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Vwawa Songwe

i.              Kujenga Intake

ii.            Kujenga chujio la maji (Flocculator na sedmentation tank)

iii.           Kufunga pampu 1 za kusukuma maji

iv.            Kulaza mabomba yamaji KM 14.22

v.             Ujenzi wa tanki la kutibu maji (raiser Tower 3M)

vi.            Ufungaji wa dira 1200

  Ujenzi wa Intake umekamilika

  Ujenzi wa Chujio umekamilika

  Bomba urefu wa km 14.22 limelazwa

  Ujenzi wa tanki la kutibia maji umekamilika

  Ufungaji wa dira unaendelea

 

97

 

 

Mradi upo kwenye hatua ya makabidhiano

8.

Uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Chunya

i.              Kuchimba visima 2

ii.            Kujenga pump house 2

iii.           Kupeleka umeme pump house

iv.            Kufunga pampu 3 za kusukuma maji

v.             Kulaza mabomba ya usambazaji maji 6 KM

vi.            Ujenzi wa tanki 1 la maji 500M3

  Visima vitatu vimechimbwa na vina maji jumla mita za ujazo 42.3 kwa saa

  Mtaro wa kulaza bomba umechimbwa urefu wa 6km na kulaza bomba

  Ujenzi wa Tanki umekamilika

  Nyumba za mashine zimejegwa

  Uwekaji wa umeme na ufungaji wa Pampu umekamilika

 

99

 

 

Mradi upo kwenye hatua ya makabidhiano

9.

Uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Kyela

i.              Kuwekwa solar katika pampu ya maji

ii.            Kununua Pikiki moja

iii.           Kununua dira 111

iv.            Kufunga pampu ya kusukuma maji

v.             Kulaza bomba urefu wa mita 360

  Pikipiki moja imenunuliwa

  Uwekaji wa solar na vimekamilika kwa 100

  Dira 111 zimenunuliwa na kufungwa

  Bomba urefu wa mita 360 limelazwa

 

100

 

 

Mradi upo kwenye hatua ya makabidhiano

10.

Uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Rujewa

i.              Kuchimba visima viwili kwa urefu wa mita 120

ii.            Kuunga umeme

iii.           Kununua na kufunga pampu.

iv.            Ukarabati wa matanki ya maji mawili yaliyopo.

v.             Kulaza bomba urefu wa kilometa 7

vi.            Kujenga nyumba za mashine

  Visima viwili kwa urefu wa mita 120 vimeshachimbwa.

  Ujenzi wa nyumba za mashine umekamilika kwa asilimia 100

  Bomba zimelazwa urefu wa kilometa 7

  Kuunga umeme

  Kununua na kufunga pampu.

  Kukarabati wa matanki ya maji mawili yaliyopo umekamilika

 

 

 

 

95

 

 

Mradi upo kwenye hatua ya ukamilishaji